ΜΕΤΑΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ [METAPHONOLOGICAL SKILLS]

Ψηφιακό θεραπευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των Μεταφωνολογικών Δεξιοτήτων  

Από την δεκαετία του 1970 είναι πια τεκμηριωμένο ότι ο βαθμός ανάπτυξης των μεταφωνολογικών δεξιοτήτων στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχει σημαντική προγνωστική αξία για τις μελλοντικές τους επιδόσεις στην ανάγνωση και την γραφή, SnowlingMJ, StackhouseJ(2006), Μανωλίτσης, Γ. (2000), Γιαννετοπούλου, Α., Κιρπότιν, Λ. (2008).

Η παρούσα εφαρμογή έχει ως στόχο κυρίως τους ενήλικες με αφασικές διαταραχές. Αφασία είναι η δυσκολία στην κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Μπορεί να  προκληθεί μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεκγεφαλική κάκωση, ή άλλη νευρολογική βλάβη. Τα άτομα με αφασικές διαταραχές έχουν  πολύ συχνά  δυσκολία να ανακαλέσουν την φωνολογική αναπαράσταση των λέξεων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν (ανομία). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πολλές μελέτες που παρουσιάζουν διάφορες μεθόδους (σημασιολογική, ορθογραφική, φωνολογική, κτλ)  και υλικά για την αντιμετώπιση της ανομίας, WhitworthJW, WebsterJ, Howard(2005).

Μία από τις  προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της ανομίας είναι και η φωνολογική μέθοδος. Η δική μας προσέγγιση  βασίζεται στην κλινική εμπειρία με αφασικά άτομα τα οποία έχουν βελτιώσει την ικανότητα ανάκλησης γλωσσικού υλικού μέσα από την εξάσκηση των μεταφωνολογικών τους δεξιοτήτων. Το εύρος και η παρουσίαση των ασκήσεων για τη βελτίωση των μεταφωνολογικών δεξιοτήτων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διαγνωστικό εργαλείο ΜΕΤΑΦΩΝ τεστ των Γιαννετοπούλου, Α., Κιρπότιν, Λ. (2008)

Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει την ανάκληση της φωνολογικής αναπαράστασης της λέξης μέσα από τον συνδυασμό εικονικής και ακουστικής παρουσίασης της λέξης στόχος. Το αφασικό άτομο καλείται να κάνει μεταφωνολογικές διεργασίες  και χειρισμούς σε  επίπεδο αρχικής  συλλαβής με μεμονωμένες λέξεις όπως για παράδειγμα επανάληψη, κατάτμηση, σύνθεση, απομόνωση, εντοπισμό, σύγκριση ζευγών και διάκριση διαφορετικού.  Θεωρούμε ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προφορική και αναγνωστική του ικανότητα και έτσι να καλύψει ένα σημαντικό μέρος  των επικοινωνιακών του αναγκών.

Το πρόγραμμα έχει δομηθεί με κύριο στόχο να βοηθήσει το ίδιο το αφασικό άτομο αλλά και τους φροντιστές του να μπορούν στο σπίτι να κάνουν όσο το δυνατόν πιο συχνή χρήση του προγράμματος ανεξάρτητα από την παρουσία του ειδικού.

 

anomia-white