ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από το 2008  παρουσιάζεται το διήμερο εισαγωγικό Σεμινάριο στην Αξιολόγηση και Θεραπεία Αφασικών Διαταραχών από τη σκοπιά της Γνωστικής Νευροψυχολογίας.

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, η διαδικασία της αποκωδικοποίησης, της κατανόησης και της έκφρασης μεμονωμένων λέξεων μπορεί να διαταραχθεί σε διάφορα επίπεδα (modules). Στόχος της αξιολόγησης είναι να διερευνηθεί το επίπεδο λειτουργίας  και η αλληλεπίδραση των επιμέρους δομικών στοιχείων.

Μέσα από πολυάριθμα βίντεο ασθενών γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί σε ποιο βαθμό το άτομο αποκλίνει από το φυσιολογικό γλωσσικό σύστημα επικοινωνίας. Με βάση τα δεδομένα της αξιολόγησης ο θεραπευτής μπορεί στη συνέχεια να οργανώσει το θεραπευτικό του πρόγραμμα και να ενημερώσει πιο αποτελεσματικά τον ασθενή και το περιβάλλον του.

Σε επίπεδο πρότασης δίνεται  ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση και έκφραση της συμφωνίας ανάμεσα στους θεματικούς και συντακτικούς ρόλους, δηλαδή στο  “ποιος κάνει τι σε ποιόν”.  Στο σεμινάριο δίνονται πρωτόκολλα ασθενών με διαφορετικές διαταραχές και οι συμμετέχοντες εργάζονται  σε ομάδες αξιολογώντας τα δεδομένα με βάση τις αρχές του μοντέλου. [Παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις].