ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ [sentence comprehension]

Οι δοκιμασίες στηρίζονται στο “Test for the reception of grammar” της Bishop D.V.M. (1989) και της Marshall J, et al. (1999) “The Sentence Processing Resource Pack”.

boy-splash-girl

Το Sepcot [Sepcot: Sentence Production & Comprehension Toolkit] για το iPad περιέχει δραστηριότητες που βοηθούν στη θεραπεία ανθρώπων με αφασικές διαταραχές. Απευθύνεται σε επαγγελματίες λογοθεραπευτές για τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενών αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από καθοδήγηση και από τα ίδια τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή λέξεων και προτάσεων λόγω εξελικτικής ή νευρολογικής βλάβης.

Οι ασκήσεις αποτελούνται από εικόνες σε απλό γραμμικό σχέδιο που απεικονίζουν συγκεκριμένες δράσεις, φιγούρες και σύμβολα ρημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλαπλούς τρόπους κατά τη διάρκεια της θεραπείας δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να εστιάσει στην περιοχή που θέλει να δουλέψει:

1. Κατανόηση/παραγωγή πρότασης με υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο
2. Σχέση ανάμεσα στους θεματικούς και συντακτικούς ρόλους
3. Κατανόηση του ρήματος
4. Αντίληψη του γεγονότος